תקנון האתר - תנאי שימוש ומדיניות פרטיות


ברוכים הבאים ל- "ERBORIAN" (להלן: “האתר”). האתר מופעל ע”י ביוטי אנד ביונד בע"מ (ח.פ. 516652393), המשווקת הרשמית בישראל של המותג ERBORIAN (להלן: “הנהלת החברה”). האתר משמש כאתר סחר אלקטרוני אשר מציע למכירה מוצרים שונים (להלן: “המוצרים”).

 1. כללי
  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי "המשתמש", כהגדרתו להלן, באתר.
  3. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המשתמש לבין אתר ERBORIAN, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת המוצרים מן האתר ומעידים על הסכמת המשתמש, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.
  4. החברה רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן תקנון זה.
  5. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.
  6. החברה והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצר לרבות תמונות, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים

   להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והחברה, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

  7. לצורך תקנון זה, "משתמש" - כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

   - המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והמשתמש הינו קטין, היינו מתחת לגיל 18, או מי שזקוק לקבלת אישור מאת צד ג' כלשהו על מנת לבצע פעולה משפטית (לצורך תקנון זה, להלן: "קטין"), המשתמש מצהיר ומאשר בזאת כי קיבל את הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסיו החוקיים ו/או כל צד ג' כאמור לעיל (להלן: "אפוטרופוס") בדבר הוראות תקנון זה ולביצוע כל פעולה במסגרת האתר, מכל סוג שהיא. על האפוטרופוס חלה אחריות ליידע את הקטין המעוניין לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטין בכדי שהקטין יפעל על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטין באתר מהווה הסכמה של הקטין ו/או אפוטרופסו לאמור בתנאי התקנון.

   - המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף.

   - המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

  8. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור

   הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

  9. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;

  10. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;

  11. מסירת פרטים שגויים במתכוון;

  12. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג’ כלשהו;

  13. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

  1. רכישת מוצרים באתר

   1. מוצרי ERBORIAN המוצגים באתר ניתנים לרכישה כל עוד הם במלאי. המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים ותקפים אך ורק בתחומי מדינת ישראל. עדכון מחירים ומוצרים יעשה מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. במקרה שמוצר מסוים פורסם באתר במחיר שגוי, שומרת החברה את הזכות לסרב להזמנה או לבטלה.
   2. רכישת המוצרים תתבצע באמצעות הוספת מוצרים לסל הקניות, לאחר הוספת מוצרים לסל הקניות יזין המשתמש בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך

    ההזמנה את פרטי המשתמש הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, בנוסף יש למסור את פרטי מקבל ההזמנה, שם פרטי,

    שם משפחה, מס’ טלפון, יישוב, רחוב  מס’ בית, קומה, דירה, כניסה וכל פרט מזהה אחר שיש בידיו לסייע למבצע המשלוח לאתר בקלות את הנכס אליו מתבצעת מסירת ההזמנה לרבות הערות ומידע בנוגע לפעולת השילוח ו/או במידה ומקבל ההזמנה אינו בבית. השדות המסומנים בכוכבית קיימת חובה למלאם ובלעדיהם לא תתאפשר השלמת ההזמנה.

   3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: ”ההזמנה”) עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור מפייפאל כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור המוצר יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון הפייפאל כפי שיבואר להלן והכל בכפוף להימצאות המוצרים במלאי החברה והאתר.
   4. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
  2. אמצעי תשלום

   1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת  פייפאל- (PAYPAL.COM) וכל שירות דומה, או באמצעות כרטיס מתנה (להלן:"גיפט קארד"), כפי שיהיה זמין לשימוש באתר, מעת לעת לפי שיקול דעתה של הנהלת האתר.

   2. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות הפייפאל, החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מפייפאל. השימוש וקבלת האישור מפייפאל כפופים לתנאי השימוש של אתר פייפאל.
   3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.
   4. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.
   5. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.
   6. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או על ידי חשבון הפייפאל או כל אמצעי תשלום אר שיהיה באותה עת, יקבל המזמין הודעה מתאימה על כך והנהלת האתר תיצור קשר עם המזמין לשם השלמת העסקה או ביטולה.
   7. אישור פעולת הרכישה מותנה בהימצאות המוצר הנרכש במלאי במועד האספקה המבוקש ו/במועד ההזמנה. אם לא צויין, כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת בכפוף לכך שהנהלת האתר תשיב למזמין כל סכום ששולם אם שולם להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב אם בוצע בגין פעולת הרכישה.
   8. יובהר כי יתכנו מצבים בהם על אף שהפריט מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל הוא חסר  ולא ניתן לספק אותו, במקרים אלו תבוטל העסקה ולמזמין לא תהה כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידי הלקוח.
   9. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי או אישור מחשבון הפייפאל או שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר שאושר.
   10. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

    אספקה והובלת המוצרים
   1. המשתמש רשאי לבחור באספקת הפריטים המוזמנים ישירות לביתו ו/או ליעד אחר לפי בחירתו או לחילופין, לבחור באספקת הפריטים אל חנות מחנויות ERBORIAN על פי בחירתו.
   2. אספקת המוצר ע”י האתר יעשה רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת חשבון הפייפאל, כלומר המוצר שולם, כמפורט לעיל, המוצר יסופק לכתובת שהמזמין הקליד ו/או מסר בעת ביצוע ההזמנה בטופס המקוון.
   3. האתר מתחייב לספק את הסחורה במסגרת זמן האספקה ליעד המבוקש ויעשה כמיטב יכולתו כי המוצר יגיע במהירות.
   4. הנהלת האתר תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות והמוצרים ובתוך 5-7 ימי עסקים מיום קליטת ההזמנה ואישורה, למעט כתובת הנמצאות בישובים מרוחקים.

    זמני אספקת המוצרים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

   5. אספקת הפריטים לחנות תבוצע בתוך 5-7 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה באתר. הפריטים יסופקו לאחת מחנוית L'OCCITANE שתיבחר על ידי המשתמש, על פי העדפתו, וכפי שיסומן על ידי המשתמש באתר (רשימת החנויות מופיעה באתר). עם הגעת הפריטים המוזמנים יקבל המשתמש הודעת מייל לצורך עדכונו בדבר הגעת הפריטים לחנות. המשתמש יאסוף את הפריטים מן החנות במהלך שעות פעילות החנות. L'OCCITANE תשמור את הפריטים בחנות האמורה למשך 14 ימים. במקרה שהמשתמש לא יופיע לאיסוף הפריטים מן החנות בתוך 14 ימים, כי אז תהיה ERBORIAN רשאית לבטל את העסקה. בנסיבות כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד ERBORIAN בקשר עם ביטול העסקה. במקרה של אספקת הפריטים לחנות L'OCCITANE ואיסופם על ידי המשתמש מן החנות לא יחויב המשתמש בתשלום דמי משלוח כלשהם.
   6. המשלוחים שיסופקו באמצעות חברת המשלוחים מטעם הנהלת האתר הינם בהתאם לתנאי חברת המשלוחים, אזורי החלוקה של חברת המשלוחים ובתאום מראש עם מקבל ההזמנה.
   7. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים לבצע את המשלוח עד לכתובת המשלוח מכל סיבה שהיא. הנהלת האתר תודיע למזמין ותפעל למציאת פתרון חלופי אשר יענה לרצון שני הצדדים.
   8. מועדי האספקה המצוינים באתר ולעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מן המלאי של האתר ו/או מן המלאי של הספק הרלוונטי.
   9. המשלוחים מבוצעים על ידי חברת שליחויות, באמצעותה תבוצע ההובלה של המוצרים תנאי חברת השליחויות יחייבו את הלקוח.
   10. דמי המשלוח – בנוסף למחיר המוצרים שהוזמנו, יושת על המזמין תשלום של דמי משלוח, סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה בהתאם לדרך השילוח אותה בחר המזמין, אלא אם כן צויין אחרת.
   11. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים באמצעות בכרטיס אשראי ו/או באמצעות חשבון הפייפאל. האתר רשאי לגבות את דמי המשלוח עם חיוב התשלום הראשון.
   12. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן:
    1. כח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום ו/או נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת האתר כגון שביתות והשבתות כלל משקיות ו/או אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור אספקה או הובלת מוצר.
    2. כל סיבה שאינה בשליטת האתר ו/או החברה.
    3. מסיבה הקשורה עם מבצע השליחות.
   13. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר, במקרה כזה זמן האספקה החדש ייחשב מיום תיאום מועד חדש.
   14. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, המזמין יישא בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. 

    ביטול רכישה מצד המזמין
   15. המזמין רשאי לבטל עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, מבלי לגרוע מהאמור:
    1. ביטול ייעשה באמצעות שיחת טלפון לשירות הלקוחות 03-9435301 בשעות הפעילות: ראשון-חמישי בין השעות 09:00-16:00. או באמצעות שליחת בקשה דרך עמוד צור קשר באתר >
    2. ביטול עסקה ע”י המזמין לא יתאפשר ברכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.
    3. ביטול העסקה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר סביר או אפשרי באריזתו המקורית.
    4. לאחר קבלת הודעת הביטול יושב למזמין הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי דמי ביטול (דמי המשלוח אינם חלק ממחיר המוצר ולכן ינוכו בנפרד מההחזר) בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש”ח, לפי הנמוך. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה, לא יחויב המזמין בדמי ביטול כלשהם. הוראות חוק הגנת הצרכן נוספות בנוגע לביטול הרכישה מצד המזמין, לרבות בנוגע לחובה להחזיר המוצר, יחולו גם-כן.

     ביטול רכישה מצד החברה
   1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.
   2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים, ככל ששולם.
   3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
   4. במידה והתגלה כי מוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע פריט חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

    זכויות יוצרים
   1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של החברה בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.
   2. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
   3. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם ( il.erborian.com ) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
   4. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים וכיו”ב בלא קבלת אישור מראש ובכתב של החברה.
   1. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר  וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.
   2. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

    אחריות
   1. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, על תיקונם, הרכבתם ו/או החלפתם של המוצרים.
   2. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי החברה עושה ותעשה כמיטב יכולתה לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.
   3. החברה (ו/או מי מטעמה) אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.
   4. בכל מקרה החברה לא תישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.

    אבטחה, סודיות ופרטיות
    כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה. השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת:

    - לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.

    - לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.

    - לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.

    - לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים.

    - לצורך שליחת הודעות בדואר אלקטרוני (ניוזלטר) וב-SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

   1. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.
   2. החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
   3. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.
   4. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.
   5. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.
   6. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
   7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
   8. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות"cookies”) ") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.
   9. זכות לעיין במידע

    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות באמצעות: צור קשר או באמצעות דואר רגיל אל: טרימד בע"מ (ח.פ. 512536566), רחוב אליהו איתן 30, ראשון לציון. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

   10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

    דין ושיפוט

   1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
   2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.
   3. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

    מדיניות פרטיות- ביוטי אנד ביונד בע"מ, ח.פ_516652393

    1. כללי
     • במדיניות זו נפרט אודות המידע האישי הנאסף והשימושים הנעשים בו עת הפעלת השירות של הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית במסגרת רכישה של מוצרים בסניפי חברת _ביוטי אנד ביונד בע"מ ח.פ_51665293 (להלן "השירות" ו/או "החברה״ או "הרשת").
     • מטרת מדיניות פרטיות זו הנה כאמור לפרט אודות המידע הנאסף אודות לקוחות החברה במסגרת הפקת הקבלה או החשבונית הדיגיטלית – שירות המוגש על ידינו ללקוחות החברה הרוכשים מוצרים ו/או פריטים בסניפי הרשת בגינם נדרשת החשבונית או הקבלה (להלן "הלקוח" ו/או "הלקוחות").
     • תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הנוגעים לשירות. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת גם באתר האינטרנט של החברה -.https://il.erborian.com/ (להלן "אתר החברה").
     • מדיניות זו אינה משקפת את המידע הנאסף בכניסה לאתר החברה כאשר כניסה לאתר החברה כפופה למדיניות הפרטיות העדכנית בו והרלוונטית אליו.
     • כל שימוש בשירות על ידי הלקוח המקבל לידיו חשבונית או קבלה דיגיטלית בגין רכישת מוצר או פריט בסניפי הרשת יעיד על הסכמה. המדיניות עשויה להשתנות מעת לעת – על כן אנו ממליצים לעיין במדיניות הפרטיות מעת לעת.
    2. השירות
     • השירות הניתן על ידי החברה כולל את איסוף ועיבוד המידע לצורך הפקת חשבונית דיגיטלית היישר למספר הטלפון או כתובת הדוא"ל המבוקשת של הלקוח וכן, שמירתה ועיבוד המידע הקיים בה.
     • בעניין זה יובהר, כי השירות של הפקת החשבוניות הדיגיטליות יינתן באמצעות חברה חיצונית Pairzon ח.פ. 516165040 המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות נשוא רכישות המוצרים ו/או הפריטים בסניפי הרשת.
     • השירות יאפשר ללקוח לצפות בקבלות וחשבוניות מרכישות שביצע בסניפי הרשת באמצעות מסירת מספר הטלפון הנייד שלו בעמדת התשלום המצויה בסניף הרשת וקבלת קישור לקבלה או החשבונית הדיגיטלית כהודעת SMS למכשיר הנייד או לחילופין, שליחת הקבלה או החשבונית לכתובת הדוא"ל שימסור הלקוח . כאמור, בעת ביצוע הרכישה בסניפי הרשת, הלקוח ככל שיהיה מעוניין בקבלת חשבונית דיגיטלית יתבקש למסור לעובד הסניף בקופה כתובת דוא"ל או מספר טלפון לצורך שליחת החשבונית הדיגיטלית אליו. לאחר מכן, הלקוח יקבל את החשבונית הדיגיטלית באמצעות הודעת sms הכוללת קישור אשר לחיצה עליו (על הקישור) תאפשר ללקוח לצפות בחשבונית הדיגיטלית או לחילופין, באמצעות שליחת החשבונית הדיגיטלית לכתובת דוא"ל שהלקוח מסר לעובד הסניף בקופה.
     • כמו כן, ללקוח תעמוד האופציה לשחזר את החשבוניות הדיגטליות בסניף לפי מספר טלפון.
    3. איסוף מידע
     • לצורך מתן השירות, הלקוח כאמור יידרש למסור מספר טלפון נייד ו/או כתובת דוא"ל לצורך שליחת קבלת הקבלה ו/או החשבונית הדיגיטלית אליו ישירות לטלפון או לדוא"ל.
     • לאחר מכן, ייאסף כל המידע הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף הרשת כגון, מועד הרכישה והתשלום, פרטי הרכישה, פרטי קשר – דוגמת מספר טלפון וכתובת הדוא"ל וכן, כל מידע אחר הנדרש לצורך הפקת החשבונית. כל המידע הנ"ל הקשור באותה רכישה אשר בוצעה בסניף יישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של חברת Pairzon המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות הפועלים על פי כל דין.
     • חברת Pairzon לא תשמור מידע אישי אודות הלקוחות (למעט מספר טלפון או כתובת דוא"ל בהתאם למידע אשר ימסור לקוח החברה לצורך קבלת השירות) אלא אם ביקשו באופן מפורש להצטרף למועדון הלקוחות של החברה כאשר בכל הנוגע להצטרפות למועדון הלקוחות של החברה, קיימת מדיניות פרטיות נפרדת.
     • כמו כן, החברה תהיה רשאית לעשות במידע אשר פורט בסעיף 3.2 לעיל שימוש למטרות שיווקיות, מסחריות וסטטיסטיות ואף למסור את המידע הסטטיסטי לצדדים ג' לרבות מפרסמים וזאת, בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים ג' לא יזהה את הלקוח באופן אישי ו/או את החברה.
     • כאמור, החברה רשאית לאסוף ולהסיק מידע צרכני, התנהגותי, וסטטיסטי אודות הרגלי צריכה לא מזוהים של לקוחותיה וזאת, במסגרת מתן השירות.
     • מובהר כי אין כל חובה חוקית למסור את המידע המפורט לעיל, ומסירתו תלויה אך ברצון ובהסכמה החופשית של הלקוח. עם זאת, מסירת המידע עשויה להידרש על מנת לקבל את השירות המוצע שכן בלעדיו החברה לא תוכל לספקו.
     • בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירות, ייתכן ותידרש העברת מידע גם לצדדים הקשורים באותה פעולה – דוגמת ספקי מחשוב, ספקי שירותי ענן (אחסון המידע) וכיוצא באלו, לרבות מחוץ לגבולות ישראל.
     • יש למסור מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשם הלקוח ובעבורו ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים.
    4. שימוש במידע
     • החברה תעשה שימוש ועיבוד של המידע הנאסף במסגרת השירות וכמפורט בסעיף 3.2 לעיל וכחלק אינהרנטי מתהליך הרכישה של מוצר או פריט בסניפי הרשת ולצורך הפקת החשבונית או הקבלה הדיגיטלית נשוא הרכישה (להלן: "המידע").
     • המידע הנ"ל ישמר במאגרי המידע הן של החברה והן של חברת Pairzon וזאת, לצורך משלוח חשבוניות דיגיטליות נוספות עבור לקוחות החברה בעת רכישות נוספות שיבוצעו בסניפי הרשת. בנוסף, החברה תשמור תיעוד אודות הסכמת הצרכנים לקבלת החשבונית הדיגיטלית או הסכמה כללית לדיוור.
     • החברה כאמור עשויה לעשות שימוש במידע לצורך הפקת נתונים סטטיסטיים, מצרפיים ואחרים למטרות שיווק או שיווק ממוקד.
     • כמו כן, החברה עשויה לעשות שימוש במידע לשם מניעת הונאות, אבטחת השירותים, למטרות תפעוליות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת, ויצירת קשר עם הלקוח.
     • החברה עשויה לעבד את המידע גם למטרות ניהול, ייעול, התאמה ושיווק של השירות.
     • ככל ובמסגרת השירות יופיעו פרסומות ו/או קישורים שונים לאתרים ו/או יישומים חיצוניים, דע כי לחיצה על הקישור אשר תעשה על דעתך ועל אחריותך בלבד, תוביל ליציאתך משירותי החברה ותפנה אותך לאתר ו/או יישום חיצוני, ותהיה כפוף לתנאיו, לרבות מדיניות הפרטיות שלו. מאותו שלב, לחברה לא תהיה שליטה על הנעשה במידע שלך, ולפיכך לא תישא באחריות ביחס לכך.
     • כל פניה בנוגע להסרה מרשימת דיוור ו/או כל פניה אחרת ביחס למידע ו/או לשירות, יש להפנות אל מוקד שירות הלקוחות של החברה במספר הטלפון 03-9435301
    5. מסירת מידע לצד שלישי
     • החברה עשויה להעביר מידע לצדדים שלישיים מעת לעת, במספר מקרים, כפי שיפורט להלן ו/או בכל מקרה אחר בו תידרש החברה להעברה:
      • על פי דרישת הלקוח ו/או בהסכמתו המפורשת.
      • במסגרת שיתוף הפעולה בין החברה לבין חברת Pairzon המספקת לחברה את השירותים הטכנולוגיים לצורך הפקת החשבוניות הדיגיטליות.
      • לצורך העברתם לספקי המוצרים ו/או השירותים, על מנת להשלים את הפעולות המבוקשות על ידי הלקוח ו/או כאשר נדרש לשם תפעול השירותים, לרבות לספק שירותי ענן, בארץ או בחו"ל;
      • בכל מקרה בו יופרו תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם הלקוח יבצע או ינסה לבצע בעצמו ו/או באמצעות מי מטעמו באמצעות השירות ו/או בקשר עמם, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, ולרבות הפרת הוראות כל דין;
      • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים בהתאם לצו;
      • לכל אדם, תאגיד, גוף, רשות וגורם ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים או אחרים על פי כל הוראה בדין המחייבת או הטילה על החברה חבות לעשות זאת (כגון: רשויות המס);
      • לצרכי ניהול הליך ו/או מחלוקת משפטית ו/או חוקית, שבין הלקוח ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה.
      • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לחברה או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה הבלעדי;
     • החברה עשויה למסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו. בכל מקרה, מידע סטטיסטי שיימסר לצדדים שלישיים לא יזהה את הלקוח באופן אישי.

     

    1. אבטחת מידע

    החברה עושה ככל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו לה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע לך, כי החברה מקדיש משאבים ונוקט אמצעים מחמירים למניעת חדירה לפלטפורמות המגישות את השירותים, ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות משתמש הקצה, אולם אינה יכול למנוע שיבושים בשירותיה באופן מוחלט.

    החברה מחוייבת לשמור על המידע בהתאם להוראות החוק בדבר ניהול מאגרי מידע ושימוש בהם ומצהירה כי הינה פועלת בהתאם להוראות החוק, לרבות, אך לא רק, אבטחה המידע, ניהול ושימוש במאגרי מידע ושימוש במידע.  

     

    1. יצירת קשר בנושא פרטיות

    על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לפנות בכתב אל החברה.